Tembng Jowo Macopat

Standar

Tembung Macapat iku tembung kangge nggawe nembang lan ngangge lagu kangge Bahasa Jawa.Tembung Macapat wis di rembug genep ana ing ngarep. Ing kalodhangan iku para siswa bakal kaajak bebarengan njingglengi tembung Macapat kang ginebeng. Sawise ngerti apa maknaneTembung banjur para Siswa kagladhing nanggapi lan kang ora kena tininggalake, para siswa kaajab bisa mangerteni apa wataking tembung MacapatTembung Macapat sing Sanget kula aturake yaiku wonten 2 Yaiku Tembung Mijil, lan Tembung Gambuh.

(Tembung Mijil)

Poma Kaki padha dipuneling

Ingpitutur ingong

Sira uga satriya arane

Kudu anteng jatmika ing budi

Ruruh sarwa wasis….

Samubarangipun…

Lan denedya prawira ing Batin….

Nanging aja katon

Sasabana yen durung mangsane…

Kekendelan aja wani mingkis…

Weweka ing ati densamar densemu..

Lan densamu manteb marang beak..

Lan tak wakas ingong..

Aja kurang iya panrimane.

Yen wis tintiah maring Hyang Wick…

Ing badan punike wus pepanonipun..

(Tegese tembung Mijil yaiku wong lanang kudu nduweni sikap sabar lan pinter kangge samubarangipun. Menawi wong lanang kudu bisa nduweni sikap teges lan nduweni prinsip lan tanggung jawab.)

(Tembung Gambuh)

Mangkene Patrapipun

Wiwit Anem amandengan laku…

Nengurangi pangan turu Sawetawis…

Amemekak hawa nepsu…

Dhasarana Andhap asor…

Wong amarsudi kawruh…

Tetirona ing rih kang rahayu..

Aja kesed sungkana sabarang kardi..

Sakardare angengimpun..

Nimpeni kagunaning wong.

Lamun wus sarwa putus…

Kapinteran sinimpen ung pungkur…

Bodhanira katolina ing ngarsa yekti…

Gampang traping tindak tunduk..

Amawas pambekaning wong…

(Tegese Tembung Gambuh yaiku wong kang urip iku kudu bisa nduweni rasa prihatin lan nduweni roso nenahan hawa nepsu lan wong kudu eling kangge ngowahi uripane iku sing kula aturake dening Tembung Macapat.)

Mugi – Mugi sing kula aturaken dening Tembung Macapat kudu bisa di gatekake dening kanggeKutha Semarang lan sekitare.

Sekar gambuh ping catur
Kang cinatur
Polah kang kalantur
Tanpa tutur katula-tula katali
Kadaluwarsa katutur
Katutuh pan dadi awon

Ana kidung rumeksa ing wengi 
teguh hayu luputa ing lara

luputa bilahi kabeh 
jim setan datan purun
paneluhan tan ana wani

miwah panggawe ala

gunaning wong luput 
geni atemahan tirta

maling adoh tan ana ngarah ing mami 
guna duduk pan sirna

jinejer neng Wedhatama
mrih tan kemba kembenganing pambudi
mangka nadyan tuwa pikun
yen tan mikani rasa
yekti sepi asepa lir sepah samun
samangsane pasamuwan
gonyak-ganyuk nglelingsemi
.

 

 

 

Macapat kaperang dadi 11 tembang yaiku pocung, Gambuh, Sinom, Mijil, Dhandang Gula, Asmarandhana, Megatruh, Kinanthi, Durma, Pangkur lan Maskumambang. Kabeh nduweni sipat kang beda-beda.

1. Maskumambang :

Gambarake jabang bayi sing isih ono kandhutane ibune, sing durung kawruhan lanang utawa wadhon, Mas ateges durung weruh lanang utawa wadhon, kumambang ateges uripe ngambang nyang kandhutane ibune.

2. Mijil :

ateges wis lair lan jelas priya utawa wanita.

3. Kinanthi

saka tembung kanthi utawa tuntun kang ateges dituntun supaya bisa mlaku ngambah panguripan ing alam ndonya.

4. Sinom

tegese kanoman, minangka kalodhangan sing paling penting kanggone remaja supaya bisa ngangsu kawruh sak akeh-akehe.

5. Asmaradana

tegese rasa tresna, tresna marang liyan ( priya lan wanita lan kosok baline ) kang kabeh mau wis dadi kodrat Ilahi.

6. Gambuh

saka tembung jumbuh / sarujuk kang ateges yen wis jumbuh / sarujuk njur digathukake antarane priya lan wanita sing padha nduweni rasa tresna mau, ing pangangkah supaya bisaa urip bebrayan.

7. Dandanggula

Nggambarake uripe wong kang lagi seneng-senenge, apa kang digayuh biso kasembadan. Kelakon duwe sisihan / keluarga, duwe anak, urip cukup kanggo sak kaluarga. Mula kuwi wong kang lagi bungah / bombong atine, bisa diarani lagu ndandanggula.

8. Durma

Saka tembung darma / weweh. Wong yen wis rumangsa kacukupan uripe, banjur tuwuh rasa welas asih marang kadang mitra liyane kang lagi nandhang kacintrakan, mula banjur tuwuh rasa kepengin darma / weweh marang sapadha – padha. Kabeh mau disengkuyung uga saka piwulange agama lan watak sosiale manungsa.

9. Pangkur

Saka tembung mungkur kang ateges nyingkiri hawa nepsu angkara murka. Kang dipikir tansah kepingin weweh marang sapadha – padha.

10.Megatruh

Saka tembung megat roh utawa pegat rohe / nyawane, awit wis titi wancine katimbalan marak sowan mring Sing Maha Kuwasa.

11.Pocung / Pucung

Yen wis dadi layon / mayit banjur dibungkus mori putih utawa dipocong sak durunge dikubur.

Sumangga para kadang sutrisna Budaya Jawa, tinimbang nglamun ora ana paedhahe banjur mikir sing ora-ora, sing kepenak ura-ura sinambi mangan tela, dasare omahe ndesa, bisa kanggo cegah meleke mata, lan cegah wong sing arep nggawe ala.

Meniko Link Undhuh Video 27 Tulodho Sekar Macapat lan  ing ngandap meniko daftar audio MP3 27 Tulodho Sekar Macapat.
01 Pocung Slendro Manyuro.mp3
02 Pocung Gliyung Pelog Nem.mp3
03 Pocung Pelog Barang.mp3
04 Kinanthi Slendro Sanga.mp3
05 Kinanthi Pelog Nem.mp3
06 Kinanthi Pelog Barang.mp3
07 Mijil Gagadwaspa Slendro Miring.mp3
08 Mijil Pelog Nem.mp3
09 Durma Gagadan Slendro Sanga.mp3
10 Durma Pelog Barang.mp3
11 Asmaradana Kasepuhan Slendro Miring.mp3
12 Asmaradana Pelog Barang.mp3
13 Pangkur Laras Slendro.mp3
14 Pangkur Gagad Kasmaran Pelog Nem.mp3
15 Sinom Grandhel Pelog Nem.mp3
25 Megatruh Dhudhukwuluh Slendro Sanga.mp3
26 Megatruh Malatsih Pelog Nem.mp3
24 Maskumambang Pelog Nem.mp3
21 Gambuh Buminatan Pelog Barang.mp3
22 Gambuh Slendro Manyuro.mp3
20 Gambuh Pelog Nem.mp3
23 Maskumambang Buminata Slendro Sanga.mp3
18 Dandanggula Slendro Sanga.mp3
19 Dandanggula Pelog Barang.mp3
17 Sinom Pelog Barang.mp3
16 Sinom Malatsih Parijatha Slendro Sanga.mp3
27 Megatruh Pelog Barang.mp3

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s